Üldkoosoleku otsuse sõnastus

Korteriühistu üldkoosoleku otsuse soovituslik sõnastus projektis “Nutikas linnaosa – SmartEnCity” osalemiseks:

…………. (korteriühistu nimi) soovib rekonstrueerida aadressil ……….. asuva korterelamu selliselt, et see vastaks energiatõhususarvule ETA 90 kWh/m2 aastas. Rekonstrueerimistööde teostamiseks taotletakse Tartu linnalt projekti „Nutikas linnaosa – SmartEnCity“ (edaspidi Projekti) raames toetust 102 eurot ühe hoone suletud netopinna ruutmeetri kohta. Projektist saadava toetuse täpne suurus arvutatakse välja rekonstrueerimisprojekti alusel.

………….. (korteriühistu nimi) kinnitab, et on teadlik Projektist toetuse saamisega kaasnevatest kohustustest, mis seisnevad alljärgnevas:

1) rekonstrueerimisprojekti koostamisel tuleb arvestada Projekti veebilehel http://tarktartu.ee avalikustatud projekteerimise lähteülesandega;

2) projekteerimise protsessi tuleb kaasata Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ esindaja ning rekonstrueerimisprojektile tuleb enne toetuse taotlemist saada Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ heakskiit;

3) rekonstrueerimistööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 31. detsembriks 2018. a;

4) korteriühistu peab võimaldama Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜl koguda, säilitada, analüüsida ja edastada kolmandatele isikutele ning muul Projekti eesmärgist lähtuval viisil töödelda pärast korterelamu rekonstrueerimist korterelamu energia- ja vee tarbimise ning sisekliimaga seotud andmeid kuni 31. juulini 2021. a. Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ säilitab korteriühistuga seotud Projekti realiseerimise andmeid 2026. a lõpuni.

………….. (korteriühistu nimi) kinnitab, et on valmis toetuse saamisel ülalnimetatud kohustusi täitma.