Korduma kippuvad küsimused

Kui soovid midagi täiendavalt küsida, siis saada oma küsimus aadressil raimond.tamm@raad.tartu.ee või kasuta küsimusevormi.

ProjektistRenoveerimine | Eelarve | Soe vesi | Aknad | Ventilatsioon | Nutikodu | Päikesepaneelid

Projektist

Milleks seda projekti üldse vaja on?

Projekti üldisem eesmärk on muuta Tartu veelgi keskkonnasõbralikumaks linnaks vähendades oma ökoloogilist jalajälge elanike keskkonnateadlikuma käitumise, taastuvenergia kasutamise ja kaasaegse tehnoloogia rakendamise kaudu.

Kust saame projekti kohta rohkem infot?

Projektil on oma koduleht http://tarktartu.ee/, kust leiab ka otsekontakandmed. Meili teel info saamiseks on võimalik liituda projekti infolistiga.

Mis ajaks tuleb ühistul otsus langetada?

Selleks et püsida projekti ajagraafikus, on soovitatav otsus langetada ja projekteerimistegevustega alustada 2016. aastal.

Mis saab siis, kui osa ühistu liikmetest ei soovi projektist osa võtta?

Projektis osalemiseks on vajalik ühistu üldkoosoleku kvalifitseeritud häälteenamus.

Mille järgi majad valitakse?

Maju ei valita, vaid toetust võivad taotleda kõik pilootalasse jäävad elamute ühistud. Toetuse saamise tingimuseks on koostada tingimustele vastav renoveerimisprojekt ja see ellu viia. Toetust antakse taotluste saabumise järjekorras kokku u 20-23 majale.

Kas nimekirjas on 46 maja ja projekti mahub 23?

Pilootalas on 42 maja ja rehkenduse järgi renoveerime 23 maja. See on keskmise maja suuruse põhjal arvutatud, tegelikult renoveerimisele minevate majade arv sõltub sellest, kas saavad kaasatud keskmisest suuremad või väiksemad majad.

Kui osad tööd on tehtud ja toetust küsitakse vähem, kas siis mahub rohkem maju projekti?

Tartu linna poolt makstav toetussumma on fikseeritud summa (102 € ruutmeetri kohta) ja suure tõenäosusega ületab ka osaliselt renoveeritud hoonete puhul renoveerimise maksumus toetussummat.

Renoveerimine

Kredexi tagasiside on olnud, et energiaauditist ei peaks üldse alustama – mis on kõige õigem esimene tegevus?

Tuleks palgata tehniline konsultant ja üheskoos välja mõelda, mida on vaja teha, mis on tehtud ja kui palju see olemasolevate kogemuste põhjal maksma võiks minna. Kredexi toetuse saamiseks on energiaaudit vajalik.

Kas hruštšovkadele on tehtud tehnilisi prognoose? Kas maja olemasolevaid konstruktsioone on ka kontrollitud?

On tehtud uuring tellistest korterelamutele, see on saadaval Kredexi kodulehel. Välisseinte kaitsmine pikendab elamu eluiga olulisel määral.

Kas energiatarbimise lõpptulemus 90 kWh/m2/a on rehkenduslik või tegelikult mõõdetav?

Tuleb projekteerida vastavalt sellele ja ehitada tuleb vastavalt projektile. Tavalisest arvestatakse lõpptulemuse hindamisel projekteeritud numbreid, kuid Eestis kipub tarbimine olevat parem kui arvutatakse. Kaheaastase monitoorimisperioodiga teeme kindlaks tegeliku tarbimise.

Kas ehitustegevusele antakse ka garantii?

Kredexi nõue on ehitajapoolne 5-aastane garantii. Eesti ehitusseadus nõuab 2 aastat. Lisagarantiina ei maksta ka ehitajatele välja viimast summat, kui ehitus ei vasta nõuetele/varem projekteeritule.

Kas on üheselt mõistetav definitsioon energiatõhususest?

On olemas vastav metoodika, kus on see ka defineeritud.

Kui kõik süsteemid ja ventilatsioonid on ära vahetatud, siis kas hilisem remont korterites jääb korteriomanike enda kanda?

Renoveerimisest tingitud sisetööd on abikõlbulik kulu, mõistlik on need ehitusprojekti osana teostada. Kuna tegemist on kompleksse renoveerimisega, siis tasub mõelda kõigile elamu ja selle ümbruse parendustööde lisamisele ehitusprojekti, isegi kui vastavad kulud ei ole abikõlbulikud.

Kas seoses renoveerimisega tehakse ka korterites sees midagi?

Täpne tööde ulatus sõltub renoveerimisprojektis valitud lahendustest ja seni tehtud renoveerimistöödest. Korterites toimuvat mõjutavad ventilatsioonisüsteemi ehitamine, kütte- ja veetorustiku uuendamine, akende vahetus ja nende viimine soojustuse tasapinda, internetiühenduse loomine.

Kas saame kaasa rääkida oma maja välimuse osas?

Jah. Sobilik välimus leitakse ühistu, projekteerija ja selleks projektiks valitud kunstnike vahelises koostöös.

Kas trepikodades tehakse ka midagi?

Jah, ka trepikodades tuleb tagada mõistlik sisekliima nii temperatuuri kui õhuvahetuse mõttes. Projekteerimise käigus tasub kindlasti läbi mõelda, milliseid muutusi trepikojas oodatakse (valgustus, kaablikanalid jms).

Kas lifti saab paigaldada? Kas on abikõlbulik?

Lifti saab soovi korral majale paigaldada. Kredexi puhul ei ole tegemist abikõlbuliku kuluga ja toetus sellele ei laiene, Tartu linna toetus laieneb kogu ehitusprojektile.

Kui vana võib olla energiaaudit?

Pole ajalist piirangut.

Kas ehitusprojekti võib lisada asju, mida toetused ei kata, kui need eraldi ära märkida?

Jah, võib.

Millal võib ehitushankega alustada?

Hankega võib alustada pärast esialgset Kredexi toetuse eraldamise otsust. Konsultatsioone võib alustada pärast ehitusprojekti valmimist.

Kas keldrid on Kredexi abikõlbulik kulu?

Kui keldribokside ümberehitus on seotud tehnosüsteemide või energiasäästuga, siis on.

Kas pärast renoveerimist elektritarve suureneb?

Ei, enne ja pärast renoveerimist on elektritarbimine samas suuruses.

TTÜ 2017. aasta uuringu kohaselt hindasid 38% vastanutest, et renoveerimise järgselt on nende kulud jäänud renoveerimiseelsele tasemele ja 27,5 % vastanutest hindas, et kulud veidi kasvasid. Keegi vastanutest ei toonud välja, et kulud oleks selgel kasvanud. Uuring on kättesaadav Kredexi kodulehelt:

http://kredex.ee/public/Uuringud/Rekonstrueeritud_korterelamute_sisekliima_ja_energiakasutuse_analuus.pdf

Mis saab, kui keegi nö sooja maha keerab?

Rekonstrueerimise järgselt on temperatuur reguleeritav vahemikus 18-23 kraadi.

Idee: Miks ei võiks keldris olla pesuköök?

Hea idee, miks mitte.

Eelarve

Millised kulud on abikõlblikud?

Kredexi toetatavad on otseselt energiasäästuga seotud tööd. Tartu linna toetus rakendub tervele ehitusprojektile, kui selle tulemusena renoveeritakse elamu energiaklassi A.

Kuidas jagunevad tegevuste proportsioonid renoveerimiskulu sees (kui suur osa on ventilatsioonil, küttel jms)?

Ühe arvestusliku näite leiate meie kodulehelt.

Kui palju mu kodukulud vähenevad pärast renoveerimist?

Täpne renoveerimisjärgne kulu sõltub renoveerimistööde hulgast, maksumusest ja elanike tarbimisharjumustest. Kuid üldjuhul ületab energiasäästust ja päikeseenergiast saadav hinnavõit laenumaksete suuruse.

Turu 7 projekt, millest räägite, kas see oli ka projekteeritud nullenergia hooneks?

Turu 7 osas ei ole veel projekteerimist toimunud, kuid maksumuse kalkulatsioonide aluseks on Turu 7 kui liginullenergiahoone osas koostatud mudel.

Kui palju maksab kunstiteos?

Kunstiteose maksumuseks on arvestatud 8000 €, millest 3000 € ulatuses on võimalik taotleda toetust Tartu Linnavalitsusest ja 5000 € jääb ühistu kanda (võib kasutada selleks ka Tartu linna poolt SmartEnCity vahenditest makstavat rekonstrueerimistoetust). Kõnealune 3000-eurone toetus lisandub Tartu linna poolt pakutavale rekonstrueerimistoetusele, et luua korterelamu rekonstrueerimisel korterelamu vahetusse ümbrusesse või välisseinale kunstiteos.

Kui suure väljaminekuga peaks ühistu arvestama projekteerija/tehnilise konsultandi palkamisel? Kas KredEx hüvitab need kulud täielikult?

Projekteerimise maksumus on keskmiselt 20 000 eurot. Tehnilise konsultandi tasu on vahemikus 20-30 eurot tund, kokkuvõttes keskmiselt ca 7000 eurot elamu kohta. Kredex hüvitab tehnilise konsultandi ja ehitusjärelvalve ning projekteerimisega seotud kuludest 50% pärast renoveerimistööde elluviimist.

Kuidas toimib täpselt rahastuse süsteem? Ühistu laen, ehitajale maksmine ja linna toetuse saamine – mis etappides see toimub, kuidas tagada ühtlane rahavoog ja tööde teostamine? Kas ühistu võib ka hätta jääda ja projekt põruda? Mis mehhanismid seda ennetavad?

Täpsed ehitustööde eest tasumise tingimused lepitakse kokku ehituslepingus, aga üldjuhul koostatakse ehitaja poolt igakuiselt õiend möödunud kuul teostatud ehitustööde kohta ning selle alusel väljastatakse korteriühistule tasumiseks arve. Esimestel perioodidel on korteriühistul vajalik ehitajale tasuda kas omavahenditest või siis võetava laenu arvelt. Tartu linna rekonstrueerimistoetuse esimeseks väljamakseks on võimalik esitada avaldus siis, kui teostatud on 40% ehitustööde kogumahust, teiseks väljamakseks siis, kui teostatud on 85% tööde kogumahust ning kolmandaks väljamakseks peale ehitustööde lõpetamist. Kredexi toetuse puhul on võimalik esitada avaldus esimeseks väljamakseks siis, kui teostatud on 80% ehitustööde kogumahust ning teiseks väljamakseks peale ehitustööde lõpetamist. Tulenevalt ehituslepingu ja toetuste maksmise tingimustest võib korteriühistul tekkida vajadus kasutada lisaks rekonstrueerimiseks võetavale laenule ka arvelduslaenu, et kõik arved saaksid ehitajale tähtaegselt tasutud ning ehitustööd sujuksid. Hästi läbi mõeldud tegutsemine, mõistlikud ehituslepingu tingimused ning piisavas mahus pangalaenude kaasamine on peamiseks garantiiks, et rekonstrueerimise finantseerimine sujuks tõrgeteta.

Kas Kredexi rahastuse loogika ja protsessi saaks kodulehele ka lisada?

Kredexi taotluse protsessi leiab siit.

Soe vesi

Kui soe vesi läheb üle tsentraalseks, siis kas maja vajab uut torustikku?

Jah, vaja on rajada majasisene sooja vee torustik.

Mis saab gaasiboileritest?

Üks toetuse saamise tingimusi on minna elamus üle tsentraalsele sooja vee süsteemile, lähtuvalt energiasäästu, ohutuse ja hoolduskulude kokkuhoiu printsiipidest. See tähendab gaasiboileritest loobumist.

Kas tsentraalse sooja vee jaoks lähevad Tiigi tänavalt trassid läbi või peab neid rajama hakkama?

Ei pea sooja vee trasse rajama, soe vesi tuleb samast soojussõlmest, kust küte.

Kas peab ilmtingimata ikkagi sooja vee torustiku välja ehitama? Sellised ümberehitused on väga keerulised, väga raske on korteritesse pääseda, seal ümber ehitada. Miks ei võiks jätkata gaasivee süsteemi kasutamist?

Oluline on saavutada energiatarbimise tase kuni 90 kWh/m2/a. Lisaks energiasäästule maandab see vanade gaasiboileritega ja gaasi ventilatsiooniga seotud riske ning lisab vannituppa avarust.

Aknad

Aknad, mis tuleb tõsta tasapinda – kas ka äsja vahetatud aknaid tuleb liigutada?

Jah, hruštšovkade puhul ei ole muidu võimalik nn külmasildu vältida.

Kui korterisse on hiljuti paigaldatud uued kahekordse klaasiga pakettaknad, mis ei vasta energiasäästu nõuetele, kas nad tuleb ikkagi välja vahetada?

Energiasäästu nõuetele mittevastavad aknad tuleb välja vahetada.

Kas akende puhul on nõudeks kolmekordsus?

Energiaklassi A saavutamiseks tuleb eeldatavalt paigaldada kolmekordse klaasiga pakettaknad.

Ventilatsioon

Mida tähendab soojatagastusega ventilatsioon?

Soojustagastusega ventilatsioon tähendab, et korterist väljuva õhu soojust kasutakse sissetuleva värske õhu soojendamiseks. See tagab olulise energiasäästu ruumide temperatuuri hoidmisel.

Kas tuleb kaks erinevat ventilatsioonisüsteemi?

Ei, tuleb üldventilatsioon. Sissepuhkesüsteemi torustik on seina taga, õhk tuleb tsentraalsest ventilatsiooniseadmest.

Kas ventilatsioon teeb müra?

Kredexi tingimustes on sätestatud mürataseme piirnormid, mida ei tohi ületada, kuid täiesti hääletu ventilatsioonisüsteem kindlasti ei ole.

Kui töökindlad on CO2 andurid?

Väga töökindlad, sest on ühendatud kontrollmehhanismiga süsteemi, mis annab andurite (mitte)töötamisest märku. Hooldada on ikka vaja.

Kui palju CO2 andureid peaks olema?

Kõige parem oleks, kui andurid paikneksid igas ruumis, aga kuna andurid on kallid, siis korteri peale võiks olla vähemalt üks andur. Kui õhuliikumine on olemas, siis reguleeritakse ventilatsiooni vajaduspõhiselt terves korteris.

Kas ventilatsiooni kinni keerata on võimalik?

Ei ole.

Nutikodu

Kas olemasolevad mõõturid tuleb välja vahetada?

Osadele mõõturitele on võimalik paigaldada kauglugemist võimaldav lisaseade. Aga soovitatav on mõõturid välja vahetada, et kogu majas oleksid ühesugused mõõturid.

Kas olemasolevad katkised fonolukud saab ka meetme abil välja vahetada?

Fonolukud jm sarnased lahendused ei ole Kredexi meetmest toetatavad. Samas on mõistlik see soovi korral lisada ehitusprojekti, Tartu linna toetus rakendub terviklikule elamu rekonstrueerimisprojektile.

Kas nutikodu eeldab ka Teliaga internetiühenduse lepingut?

Ei, internetiühenduse pakkujate osas piiranguid ei ole. Korterid, milles pole hetkel internetti, tuleb võrku ühendada. KÜ saab teenusena võtta majale internetiühenduse, mida jagada ühenduseta korteritesse. See välistab võimaliku probleemi, et osad inimesed ei taha sõlmida internetilepingut.

Kui nutikasse korterisse paigaldatakse ka CO2 kontsentratsiooni vähendav ventilatsioon, kuidas see toimib? Kuidas see paigaldatakse, see on niivõrd keeruline – kas toimivus on tagatud?

Projekteerijad on öelnud, et see on teostatav. Ja isegi kui see tundub esmapilgul tülikas protsess, siis ei maksa niiviisi mõelda – kui maja läheb täiesti ümberehitusele, siis tuleks kasutada võimalust ja teha ära kõik tegemist vajavad tööd. Ei tohiks mõelda, et seda ei tee, see on tülikas.

Kui me maja ära rekonstrueerime, paneme nutikad seadmed, siis kui palju on seadmete jooksvad hoolduskulud jms? Kas selle kohta on ka mingi rehkendus tehtud?

Nutiseadmete puhul kuumaksu ei ole. Seadmetel endal on garantii ja see rakendub terveks projektiperioodiks. Kui tellite lisavõimalusi, siis nendega seotud kulude osas info täpsustub.

Kas tarbimine on teistele näha?

Omanik näeb oma korteri tarbimisandmeid, teiste omasid mitte. Väljastpoolt maja on näha ainult terve maja tarbimine korraga, mitte üksikute korterite kaupa.

Kaua võiks kaugloetava anduri patarei kesta?

Mõõturitel 5-10 aastat. Patareide eluea nõude saab lisada hanketingimustesse.

Mis juhtub, kui  ventilatsioonisüsteem suhtleb korterianduriga läbi pilve?

Kui internet kaob, siis süsteemid peavad jääma tööle.

Kui palju on nutikodu valdkonna jaoks mingeid standardeid olemas?

Telia kasutab pilve jaoks Cumulosity platvormi (cumulosity.com/guide). Kodujuhtimise jaoks on olemas raadiostandardid (ZigBee, Z-Wave) ja semantikastandardid (milliseid sõnumeid vahetatakse). Turvastandardid on Telial kindlasti nõutud standardist kõrgemad.

Kas nutikodu lahendus on konkurentidele avatud?

Telia poolt pakutav  IoT platvorm on avatud teistele arendajatele.

Päikesepaneelid

Mis kasu me saame päikesepaneelidest?

Päikesepaneelidest saadavat energiat saab kasutada elamu tehnosüsteemide käigus hoidmiseks, ülejäävat energiat saavad tarbida korterid ja saab müüa jaotusvõrku. Saadud tulu võrra vähenevad korterite üüriarved. Päikesepaneelidest saadav energia lahutatakse maja energiatarbimisest ja ainult nii on võimalik saavutada liginullenergiahoone tulemus.

Kas päikesepaneelid on ikkagi tasuvad? Kas paigaldamine läheb maksma rohkem, kui nad tagasi teenivad ajaga?

On küll tasuvad ja nad teenivad end tasa umbes 10 aastaga. On palju näiteid, kus paneelid on end ära tasunud.  Päikesepaneelide eluiga on eeldatavasti pikem  kui 20 aastat.

Kui päikesepaneelide toodetud energiat jääb üle ja maja ei kasuta kõike ära, kas elanikud saavad seda kasutada?

Jah, saavad ikka. Ühistul on üldlugeja – vajalik osa tarbitakse elamus, ülejääk suunatakse võrku. Võidetud tulu ja ülejäägi müügist saadud tulu tuleb ühistu arvele ja seda on mõistlik kasutada majaga seotud kulude (nt laenu tagasimakse) katteks.