Küsitluste kokkuvõtted

Kolmas küsitlus elanikele (kevad 2022)

2022. aasta märtsikuus viisime SmartEnCity pilootala elanike seas läbi kolmanda küsitlusuuringu,  et selgitada välja inimeste mõtted, arvamused ja meelestatus pärast renoveerimist. Tulemused on leitavad siit: https://tarktartu.ee/uuring2022

Teine küsitlus elanikele (kevad 2018)

2018. aasta märtsikuus viisime SmartEnCity pilootala elanike seas läbi teise küsitlusuuringu,  et selgitada välja inimeste mõtted, arvamused ja meelestatus enne renoveerimise algust.
Välja saadeti üle 800 ankeedi, vastuseid laekus neist umbes 30 protsendilt. Kolmandik küsitlusi täideti veebis, suurem osa paberil.
Uuringu põhjalikuma kokkuvõtte leiate siit: Küsitlus elanikele märtsis 2018 (kokkuvõte).

Esimene küsitlus elanikele (suvi 2016)

2016. a. suvel viisime läbi küsitluse SmartEnCity pilootala elanikele/omanikele. Veebis ja paberil läbiviidud küsitlusele anti vastused 213 korral. Järgnevalt esitame kokkuvõtte vastustest. “NA” tähistab, et sellele küsimusele vastust ei antud või on vastus teadmata või seda vastusevarianti ei esine.

Kust vastused saadeti (metaandmete põhjal)?

Riik Linn Kokku
Denmark NA 1
Estonia Aakre 1
Estonia Elva 2
Estonia Jõgeva 1
Estonia Kohtla-järve 1
Estonia Kuressaare 1
Estonia Põlva 1
Estonia Pärnu 2
Estonia Tallinn 36
Estonia Tartu 126
Estonia Viljandi 3
Estonia Võru 4
Estonia NA 21
Finland Espoo 1
Finland Helsinki 4
Finland NA 1
France Paris 1
Germany Munich 1
Germany NA 1
Greece Corfu 1
Norway NA 1
Switzerland Grenchen 1
Switzerland Winterthur 1

Küsitlusele vastanud sotsiaal-demograafilise tausta järgi

Mehi oli vastanute seas 80 (37,6%), naisi 125 (58,7%). Vastanuid oli kõige rohkem 41-65-aastaste vanuserühmas (40,8% vastanutest), kuid ka nimetatud vanusevahemik oli ajalises mõttes kõige pikem. Kõrgharidusega vastanuid oli kõige rohkem (65,7% vastanutest)

Sugu ja vanus
Vanus Sugu: mees Sugu: naine Sugu: teadmata
18-26 1 14 NA
27-40 40 29 NA
41-65 34 53 NA
üle 65 5 29 NA
NA NA NA 8
Haridustase
Haridus Kokku
keskharidus 36
kutseharidus 10
kõrgharidus 140
muu 11
põhiharidus 7
NA 9
Suhtluskeel
Suhtluskeel Kokku
eesti 190
inglise 1
vene 12
NA 10
Hõivatus
Hõivatus Kokku
kodune 37
töötan 152
õpin 17
NA 7
Leibkonna suurus
Korteris elavate elanike arv Kokku
1 95
2 71
3 29
4 8
5 1

NA

9

Küsitlusele vastanud maja aadressi järgi

Kõige aktiivsemad vastajad olid: J. Kuperjanovi 2 (21 vastust), Tähe 2 ja Tiigi 15 (18 vastust), Tiigi 23 ja J. Kuperjanovi 20 (17 vastust) ja Pepleri 8 (16 vastust).

Maja aadress Kokku
Aleksandri 1 1
Aleksandri 12 1
Aleksandri 3 6
Aleksandri 5 6
Aleksandri 7 4
J. Kuperjanovi 2 21
J. Kuperjanovi 20 17
J. Kuperjanovi 4 1
Kalevi 10 2
Kalevi 8 1
Pepleri 10 3
Pepleri 12 5
Pepleri 3 2
Pepleri 8 16
Struve 3 1
Tiigi 1 4
Tiigi 10 2
Tiigi 15 18
Tiigi 19 2
Tiigi 21 11
Tiigi 23 17
Tiigi 3 1
Tiigi 6 1
Tiigi 7 2
Tiigi 8 10
Tiigi 9 2
Turu 15 7
Turu 17 7
Turu 3 11
Turu 5 1
Turu 7 1
Turu 9 2
Tähe 1 2
Tähe 2 18
NA 7

Vastajad omandisuhte järgi

Üürnikud vs omanikud

Mitteomanikud (üürnikud?) moodustavad vastanutest 14,6%, omanikud 85,0%.

Kas elate siin majas? Kokku
Ei 31
Jah 181
NA 1
Küsitlusele vstanud omandisuhte ja maja aadressi järgi
Maja aadress Ei ole korteri omanik Olen korteri omanik Teadmata
Aleksandri 1 NA 1 NA
Aleksandri 12 NA 1 NA
Aleksandri 3 NA 6 NA
Aleksandri 5 1 5 NA
Aleksandri 7 2 2 NA
J. Kuperjanovi 2 NA 21 NA
J. Kuperjanovi 20 5 12 NA
J. Kuperjanovi 4 NA 1 NA
Kalevi 10 NA 2 NA
Kalevi 8 NA 1 NA
Pepleri 10 1 2 NA
Pepleri 12 NA 5 NA
Pepleri 3 1 1 NA
Pepleri 8 1 15 NA
Struve 3 1 NA NA
Tiigi 1 NA 4 NA
Tiigi 10 1 1 NA
Tiigi 15 4 14 NA
Tiigi 19 NA 2 NA
Tiigi 21 1 10 NA
Tiigi 23 3 14 NA
Tiigi 3 NA 1 NA
Tiigi 6 NA 1 NA
Tiigi 7 1 1 NA
Tiigi 8 1 9 NA
Tiigi 9 1 1 NA
Turu 15 NA 7 NA
Turu 17 3 4 NA
Turu 3 1 10 NA
Turu 5 1 NA NA
Turu 7 NA 1 NA
Turu 9 NA 2 NA
Tähe 1 NA 2 NA
Tähe 2 1 17 NA

NA

1

5

1

Vastajad majas elamise järgi

20,1 % vastajatest ei ela nimetatud aadressil, 77,0% elavad nimetatud aadressil.

Kas elate siin majas? Kokku
Ei 44
Jah 164
NA 5
Maja aadress Ei ela siin majas Elan siin majas Teadmata
Aleksandri 1 NA 1 NA
Aleksandri 12 NA 1 NA
Aleksandri 3 NA 6 NA
Aleksandri 5 NA 5 1
Aleksandri 7 NA 4 NA
J. Kuperjanovi 2 2 18 1
J. Kuperjanovi 20 1 16 NA
J. Kuperjanovi 4 1 NA NA
Kalevi 10 NA 2 NA
Kalevi 8 NA 1 NA
Pepleri 10 NA 3 NA
Pepleri 12 NA 5 NA
Pepleri 3 1 1 NA
Pepleri 8 5 11 NA
Struve 3 NA 1 NA
Tiigi 1 2 2 NA
Tiigi 10 1 1 NA
Tiigi 15 4 14 NA
Tiigi 19 NA 2 NA
Tiigi 21 5 5 1
Tiigi 23 5 12 NA
Tiigi 3 NA 1 NA
Tiigi 6 1 NA NA
Tiigi 7 NA 2 NA
Tiigi 8 5 5 NA
Tiigi 9 NA 2 NA
Turu 15 NA 7 NA
Turu 17 2 5 NA
Turu 3 NA 11 NA
Turu 5 NA 1 NA
Turu 7 NA 1 NA
Turu 9 NA 2 NA
Tähe 1 1 1 NA
Tähe 2 6 11 1
NA 2 4 1
Omandisuhe ja majas elamine

Majas elas ja oli ka korteri omanik 135 vastanut (63,4%). Majas elas, kuid ei olnud korteri omanik 29 vastanut (13,6% vastanutest). Korteris ei elanud, kuid oli omanik 42 vastanut (19,7% vastanutest).

Kas elate siin majas? Ei ole korteri omanik Olen korteri omanik Omandisuhe teadmata
Ei 2 42 NA
Jah 29 135 NA
NA NA 4 1

Huvitatus investeeringute osas

Kas olete huvitatud sellest, et korteriühistu investeeriks maja energiatõhusaks ja targaks ehitamisse? Kokku
Ei 18
Erapooletu 6
Jah 187
NA 2
Huvitatus investeeringute osas omandisuhte järgi
Kas olete korteri omanik? Ei huvita Erapooletu Jah, huvitab Teadmata
Ei 3 2 26 NA
Jah 15 4 161 1
NA NA NA NA 1
Huvitatus investeeringute osas vanuse järgi
Vanus Ei huvita Erapooletu Jah, huvitab Teadmata
18-26 NA NA 15 NA
27-40 2 3 63 1
41-65 6 1 80 NA
üle 65 10 2 22 NA
NA NA NA 7 1
Põhjendused investeerimise poolt (etteantud vastusevariandid)

Võimalik oli valida mitu vastusevarianti.

Põhjus Kokku
aitab kodukulusid kokku hoida 147
maja saab terviklikult renoveeritud 136
aitab säästa loodust ja elukeskkonda 75
muudab elu mugavamaks 44
mulle meeldivad tehnoloogiad ja uuendused 42
suurendab kinnisvara väärtust 82
muudab maja ja piirkonna ilusamaks 92
saab jälgida enda energiatarbimist 24
ei ole oluline 11
muu põhjus: 4
NA 1473
Põhjus Vanus: 18-26 Vanus: 27-40 Vanus: 41-65 Vanus: 65+ Teadmata
aitab kodukulusid kokku hoida 11 53 54 23 6
maja saab terviklikult renoveeritud 10 39 65 15 7
aitab säästa loodust ja elukeskkonda 8 34 30 3 NA
muudab elu mugavamaks 4 11 22 6 1
mulle meeldivad tehnoloogiad ja uuendused 3 21 17 1 NA
suurendab kinnisvara väärtust 8 32 28 9 5
muudab maja ja piirkonna ilusamaks 5 30 43 13 1
saab jälgida enda energiatarbimist 3 8 7 5 1
ei ole oluline NA 2 3 6 NA
muu põhjus: 1 2 1 NA NA
NA 97 458 600 259 59

IKT kasutamine

Internetiühendus

Internetiühendus oli olemas 85,0% vastanutest, millest 83,4% oli kaabliga internetiühendus.

Internetiühenduse tüüp korteris Aktiivsus: üldse ei kasuta Aktiivsus: kasutan harva Aktiivsus: keskmiselt aktiivne Aktiivsus: väga aktiivne Aktiivsus: teadmata
ei ole internetti 4 2 7 15 1
kaabliga ühendus 8 42 99 1 1
muu ühendus 2 6 22 NA NA
NA NA 2 NA NA 1
Nutitelefon
Kas Te kasutate nutitelefoni? Kokku
ei 59
jah 152
NA 2
Info SmartEnCity projekti kohta
Kas Te soovite edaspidi infot projekti tegemiste kohta? Kokku
ei 32
jah 179
NA 2
Millisel infokandjal infot soovitakse?

Võimalik oli valida mitu endale meelepärast infokanalit. Kõige rohkem soovitakse infot e-maili teel. Seejärel postkasti pandud infolehtedelt, veebist ja trepikoja stendilt.

Infokanal Kokku
trepikoja stendilt 41
ühistu koosolekult 24
postkasti pandud infolehtedelt 52
meiliga 114
veebist 49
Facebooki grupist 27
mujalt: 2
NA 1182
Infokanal Vanus: 18-26 Vanus: 27-40 Vanus: 41-65 Vanus: 65+ Teadmata
trepikoja stendilt 6 18 9 8 NA
ühistu koosolekult 1 12 5 5 1
postkasti pandud infolehtedelt 4 18 18 12 NA
meiliga 7 40 55 10 2
veebist 4 23 20 2 NA
Facebooki grupist 3 12 12 NA NA
mujalt: NA NA 2 NA NA
NA 80 360 488 201 53

Täiendav intervjuu
Kas nõustute täiendaval intervjuul osalema? Kokku
ei 95
jah 109
NA 9