Rahvusvaheline kunstikonkurss

In English

HRUŠTŠOVKADEST SMARTOVKADEKS:

RAHVUSVAHELINE KONKURSS KUNSTITEOSTE LOOMISEKS TARTU KESKLINNAS ASUVATELE KORTERMAJADELE

KONKURSITINGIMUSED

I KONKURSI ÜLDRAAMISTIK JA EESMÄRGID

 Ca 20 Tartu kesklinna piirkonnas asuvast ‘hruštšovkast’ saavad Euroopa Liidu Horisont 2020 projekti SmartEnCity raames smartovkad – 1960. aastatest  pärinevad kortermajad renoveeritakse täielikult, varustatakse päikesepaneelide ja nutika elektroonikaga, majade lähedusse tulevad elektriautode ja -jalgrataste laenutuspunktid ning rajatakse nutikas tänavavalgustus.

Lisaks korterelamute renoveerimisele ning suurema energia- ja keskkonnasäästlikkuse saavutamisele on kavas anda kõigile elamutele uus, esteetiliselt ja visuaalselt atraktiivne välimus. Konkursi laiemaks eesmärgiks on kaasata tunnustatud kunstnikud nii Eestist kui välisriikidest, et luua Tartu kesklinna unikaalne kunstil põhinev linnaruum. Kunstiteosed on plaanis teostada peamiselt seinamaalingutena, kuid võimalikud on ka skulptuurid ja erinevad installatiivsed objektid.

Konkursi otseseks eesmärgiks on  leida kunstnikud, kes on huvitatud projektis osalema ning kelle loominguline käekiri on selleks sobiv. Sobivust hindab žürii lähtuvalt projekti kunstilise kontseptsiooni üldpõhimõtetest:

 • Kunst väärtusliku linnaruumi ja elukeskkonna kujundajana;
 • Kohaspetsiifilisus – eesmärgiks on Tartule omase ja eripärase rõhutamine ja esiletoomine läbi kunsti, iga maja puhul tuleb arvestada konkreetse olustikuga maja ümber. Kunstniku portfoolio peab väljendama võimekust kohaspetsiifiliste teoste loomiseks.

Konkursi käigus välja valitud kunstnike seast valivad projekti kaasatud kuraatorid koostöös  majaelanikega hiljem need kunstnikud, kellele tehakse ettepanek konkreetsete majadega seotud kunstiteoste kavandite loomiseks.

Kavandi loomise eest (algsest ideest lõpliku kavandini jõudmine) on kunstnikule ette nähtud honorar keskmiselt 1000€. Koos kavandi loomisega esitab kunstnik ka oma ettepanekud fassaadi üldise värvilahenduse osas. Kunstiteose teostamiseks sõlmitakse kunstnikuga leping, mis määratleb kunstniku tasu, autoriõigustega seonduva, täpsema tööprotsessi ja muud olulised tingimused. Kunstiteose kavandamise ja teostamise kogueelarve (sisaldab kõiki seotud kulusid, sh kunstniku ja teiste teostaja(te) ning kuraatori tasud, materjali-, töövahendite ja transpordikulud, reisikulud teostuse faasis) on maksimaalselt 8000€. Lisaks kaetakse kunstniku reisikulud (eelnevalt kokkulepitud piirides) kavandi loomise faasis, kuivõrd hea kohaspetsiifiline kavand saab sündida ainult juhul, kui kunstnik on konkreetse maja ning selle ümbrusega vahetult tutvunud.

Kunstiteoste teostamine toimub paralleelselt renoveerimisega järk-järgult, esimesed majad renoveeritakse 2017. a., kogu projekt peab olema teostatud 2019. a. jaanuariks.

SmartEnCity projekti kohta saab lisainfot veebilehelt tarktartu.ee. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020 (No 691883). Kunstiteoste loomist projekti raames toetab täiendavalt Tartu linn.

II KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED

OSALEMISEKS VAJALIKE MATERJALIDE ESITAMINE

Ideekonkursil osalemiseks palume esitada:

 1. Vabas vormis osalemissoov (kaaskiri), milles kunstnik selgitab lühidalt, miks osalemine talle huvi pakub ning millised on tema varasemad kogemused kunstiteoste loomisega avalikku ruumi.
 2. Kunstniku portfoolio.
 3. CV.
 4. Eelistatud on osalemissoovid, millega koos esitatakse ka esmane illustratiivne kavand või visand, mis näitab, kuidas kunstiteos võiks hoonel või selle ümbruses potentsiaalselt paigutuda. Esmane kavand võib põhineda olemasoleval teosel.  Alusena saab kasutada lisatud kortermaja tüüpplaani.

Osalemiseks vajalikud materjalid võib esitada eesti või inglise keeles, saates need konkursi tähtajaks e-posti aadressile kadri.uus@ibs.ee. Portfoolio ja CV võib esitada ka veebilinkidena.

Osalemiseks vajalikud materjalid võib vastava kokkuleppe korral kunstniku või tema õigusjärglastega esitada ka kolmas osapool.

Osalemissoovi / seotud materjalide esitamisega kinnitatakse ühtlasi nõustumist konkursitingimustega.

KONKURSI TÄHTAEG

Konkursi tähtaeg on 30. november 2016.

NÕUDED KONKURSIL OSALEJALE

 1. Osaleja peab olema professionaalne kunstnik/loovisik, kes omab:
  –  kujutava kunsti, rakenduskunsti või muu haakuva valdkonna kõrgharidust
  ja/või
  – on osalenud näitustel / loonud avalikus ruumis eksponeeritud teoseid vähemalt viimase 3 aasta jooksul.
 2. Konkurss ei sea piiranguid kunstniku tegutsemisvaldkonna osas (tänavakunst, maal, graafika, skulptuur jt). Konkursil osalev kunstnik võib olla kavandi loojaks (nt maalikunsti ja graafika puhul) ning kavandi teostajaks võivad olla teised sobiva kogemuse ja ettevalmistusega isikud, kes tegutsevad kunstniku ja kuraatori juhtnööride kohaselt.

HINDAMINE JA KONKURSI TULEMUSTEST TEAVITAMINE

SmartEnCity, Tartu linna ja ühistute esindajatest ning kunstivaldkonna ja muudest asjakohastest ekspertidest koosnev žürii hindab esitatud materjalide vastavust konkursitingimustele (sh esitatud kunstilise kontseptsiooni põhimõtted). Kõik positiivse hinnangu saanud kunstnikud arvatakse reservlisti, kelle hulgast valivad projekti kaasatud  kuraatorid koostöös iga renoveeritava maja elanikega hiljem need kunstnikud, kellele tehakse ettepanek konkreetse majaga seotud kunstiteoste kavandite loomiseks. Sellekohase ettepaneku tegemise aeg sõltub iga maja individuaalsest renoveerimistööde ajakavast; esimeste kunstnikega võetakse ühendust juba 2016. a. lõpus, enamikuga aga 2017. a. jooksul.

Osalejaid teavitatakse konkursi vahetutest tulemustest, st kunstniku reservlisti arvamisest või mittearvamisest hiljemalt kahe kuu jooksul pärast konkursi tähtaega.

Konkursile esitatud materjalidega seoses preemiaid ei maksta, kuid kõigile kunstnikele, kellele tehakse ettepanek konkreetse majaga seotud kavandi loomiseks (algsest ideest lõpliku kavandini jõudmine) on ette nähtud honorar keskmiselt 1000€. Kunstiteose teostamiseks pärast kavandi valmimist sõlmitakse kunstnikuga leping, mis määratleb kunstniku tasu teose teotamisega seoses, autoriõigustega seonduva, täpsema tööprotsessi ja muud olulised tingimused.

KORRALDAJAD JA LISAINFO

Konkursi läbiviimist juhib MTÜ Balti Uuringute Instituut. Küsimuste korral palume pöörduda konkursi koordinaatori Kadri Uusi poole e-posti aadressil  kadri.uus@ibs.ee.

LISAMATERJALID

 1. Hoonete asukohad kaardil
 2. Tüüpilise kaasatud korterelamu plaan (mõõtkavas 1: 100)